AKJ jaarverslag 2021

Het AKJ – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp – heeft 20.387 vragen en klachten ontvangen van kinderen, jongeren in de jeugdzorg en hun ouders in 2021. Elke vraag en klacht is een kans voor de jeugdzorg om te verbeteren en daarmee het dagelijks leven van kinderen, jongeren en hun (pleeg)ouders beter te maken. Dit is hard nodig. Nog helpen onze vertrouwenspersonen kinderen met een teveel aan klachten over seksueel overschrijdend gedrag, klachten over geweld, onveilige situaties en andere zorgwekkende feiten. Deze staan vermeld in het digitale jaarverslag 2021 van AKJ, waarbij de aantallen in werkelijkheid nog hoger liggen, vanwege het feit dat kinderen en jongeren de weg naar het klachtrecht niet begrijpen of weten te vinden. Jongeren ontvangen geen hulp, niet de juiste hulp of moeten veel te lang op hulp wachten.

Jongeren hebben recht op een stem
De klachtbehandeling in de jeugdzorg is voor veel jongeren onduidelijk. Klachtregelingen van instanties in de jeugdbescherming zijn vaak onduidelijk en te formeel geschreven. Dit concludeert het AKJ in haar onderzoeksrapport ‘Help, een klacht’. Om het belang van goede klachtbehandeling te benadrukken, grepen de Nationale Ombudsman en de Kinderombudsman dit onderzoeksrapport van het AKJ aan om de belangrijkste knelpunten in de klachtbehandeling onder de aandacht te brengen. Het volledige rapport en een interview is te vinden in het digitale jaarverslag 2021.

Misstanden en onveilige situaties: alarmerende cijfers
In 2021 hebben de vertrouwenspersonen van het het AKJ 507 signalen van misstanden en onveilige situaties gerapporteerd aan jeugdzorginstellingen. Zo mochten sommige jongeren door corona niet naar school en werden zij te lang opgesloten in de kamer of zelfs gefixeerd. In de open jeugdzorg is er vrijwel nooit een wettelijke basis voor maatregelen die de vrijheid van kinderen of jongeren beperken. Onder het mom van ‘huisregels’ gebeurt dit toch. Het AKJ signaleert ook onterechte toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen,  zowel in de open als de gesloten jeugdzorg. Over grensoverschrijdend gedrag ondersteunde het AKJ bij 176 klachten. Hiervan gingen er 71 klachten over psychisch en verbaal grensoverschrijdend gedrag van een medewerker en 15 klachten over seksueel grensoverschrijdend gedrag van een medewerker. Alarmerende cijfers!Geweld in de jeugdzorg

Over fysiek grensoverschrijdend gedrag van een medewerker ondersteunde het AKJ 85 kinderen. Het AKJ wil een vaste rol spelen om geweld in de jeugdzorg te voorkomen of te beëindigen. Hiervoor is het project ‘Geweld in de jeugdzorg’ gestart met steun van VWS. Vertrouwenspersonen van het AKJ zijn de aangewezen personen om geweld aan te kaarten, omdat zij alle kinderen en ook de hulpverleners persoonlijk kennen. Bovendien zijn alleen de vertrouwenspersonen onafhankelijk. Samen met de jeugdzorg zetten we in elke provincie alvast één project op over het bespreken van en stoppen met geweld. De eerste behaalde resultaten zijn te lezen in ons digitale jaarverslag.

Noot voor de redactie 
De onafhankelijke vertrouwenspersonen van het AKJ ondersteunen iedereen die te maken heeft met jeugdzorg en daar vragen of klachten over heeft. Zowel (pleeg)kinderen, jongeren, (pleeg)ouders kunnen bij het AKJ terecht. Cliënten kunnen het AKJ bereiken via het landelijke nummer 088 555 1000 via de chat op www.akj.nl. Voor interview aanvragen over het uitgebrachte jaarverslag 2021 kunt u contact opnemen met communicatieadviseur Floor de Jager via f.dejager@akj.nl of 06 256 449 50.

Terug naar nieuwsoverzicht