Onze organisatie

Het AKJ – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp
De volledige naam van het AKJ is Stichting Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg. In 2015 hebben we ‘vertrouwenspersonen in de jeugdhulp’ aan de naam AKJ toegevoegd. Daarmee zijn we nog duidelijker over wat we doen: vertrouwenswerk bieden dat altijd direct en zonder toegangseisen beschikbaar is – zo staat het in de wet.

Wettelijke basis
De werkzaamheden van het AKJ hebben een wettelijke basis in de Jeugdwet en het Uitvoeringsbesluit. Het AKJ voert deze werkzaamheden uit in opdracht van het ministerie van VWS, de Raad voor de Kinderbescherming en diverse landelijke instellingen (niet vallend onder de Jeugdwet).

Het vertrouwenswerk zoals vastgelegd in de Jeugdwet dient onafhankelijk uitgevoerd te worden. Dit betekent dat niet alleen de organisatie waarbij de vertrouwenspersoon in dienst is onafhankelijk dient te zijn, maar ook de vertrouwenspersoon zelf. Hoe het AKJ deze onafhankelijke positie waarborgt, is uitgewerkt in het statuut onafhankelijk vertrouwenswerk.

Gedragscode
Het AKJ  hanteert een gedragscode die leidend is voor de taakuitoefening van de vertrouwenspersonen en andere medewerkers. Deze gedragscode beschrijft de manier waarop wij met elkaar, met onze cliënten en met andere betrokken partijen om willen gaan.

Samenwerking met Zorgbelang
Het AKJ voert het vertrouwenswerk samen uit met collega’s van een aantal Zorgbelangorganisaties: Zorgbelang Brabant/Zeeland, Zorgbelang Drenthe, Zorgbelang Inclusief (Gelderland), Zorgbelang Fryslân en Zorgbelang Groningen. Wij zorgen ervoor dat het vertrouwenswerk op alle locaties van zowel het AKJ als Zorgbelang langs dezelfde lijnen wordt uitgevoerd.

Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur bestaat uit een eenhoofdig bestuur.
Pieter Wetser is sinds 1 juni 2018 de bestuurder van het AKJ.

Raad van Toezicht
De leden van de Raad van Toezicht zijn:

  • Thea Roelofs (voorzitter)
  • Marion Visser
  • Marianne Honkoop
  • Léon Wever
  • Esther Hollenberg- Logchies

Werkwijze Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht werkt volgens een toezichtvisie. De taken en verantwoordelijkheden van de raad van toezicht zijn in het reglement beschreven. De Raad van Toezicht werkt volgens de Governancecode Zorg en volgt een beloningsbeleid. Er zijn drie commissies: remuneratie, audit en kwaliteit en veiligheid.

Toezichtvisie RvT AKJ en Zorgstem
Reglement raad van toezicht AKJ en Zorgstem
Reglement remuneratiecommissie RvT AKJ en Zorgstem
Reglement auditcommissie RvT AKJ en Zorgstem
Reglement commissie kwaliteit en veiligheid RvT AKJ en Zorgstem
Beloningsbeleid RvT 

Statuten en jaarstukken
De basis van de Stichting AKJ ligt vast in Statuten. Het AKJ stelt jaarlijks een Activiteitenplan op. Daarnaast wordt elk jaar een jaarverslag opgesteld over het uitgevoerde vertrouwenswerk.

Jaarverslag 2021
Hier vind je ons digitale jaarverslag ‘In contact, vertrouwenswerk in 2021’.

Klachten
Ons klachtenbeleid vind je hier.

RSIN
Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN) van het AKJ is 003664387.