Tuchtzaken

Geen ondersteuning meer bij tuchtzaken

Begin november 2018 heeft het AKJ besloten om tijdelijk geen ondersteuning te bieden aan cliënten bij tuchtzaken. Vanwaar dit besluit? 

Tuchtzaken
Sinds 2015 kunnen cliënten een tuchtklacht indienen tegen een jeugdprofessional die geregistreerd is in het register van Stichting Kwaliteitskader Jeugd (SKJ). In 2016 hebben SKJ en het AKJ besloten een pilot uit te voeren, waarbij de vertrouwenspersonen klagers ging ondersteunen bij tuchtzaken. De evaluatie was van beide kanten positief. Sinds deze pilot zijn de vertrouwenspersonen van het AKJ doorgegaan met de ondersteuning van tuchtzaken. Dit zijn langdurige trajecten die zowel voor de klager als de vertrouwenspersoon die hem of haar ondersteunt bij de tuchtzaak heel tijdsintensief zijn. Echter, het AKJ heeft sindsdien voor deze ondersteuning geen extra financiële middelen ontvangen.

Meer cliënten
Vanaf 2015 hebben de vertrouwenspersonen van het AKJ het steeds drukker gekregen. Dit komt omdat steeds meer jongeren en hun ouders/verzorgers die vragen of klachten hebben over jeugdhulp contact opnemen met het AKJ. Dus meer cliënten doen een beroep op onze vertrouwenspersonen. Daarnaast is er een sterke groei te zien in het aantal nieuwe kleine zorgaanbieders zoals gezinshuizen. Voor deze kwetsbare groep kinderen en jongeren die daar (tijdelijk) wonen, moeten de vertrouwenspersonen juist ook beschikbaar zijn.

Budget niet meegegroeid
Ondanks de toegenomen drukte, is het budget van het AKJ sinds 2015 niet meegegroeid. Dat betekent dat we keuzes moeten maken. Dat vinden we zelf ook erg spijtig. Onze belangrijkste prioriteit zijn de kinderen en jongeren die in open en gesloten instellingen verblijven. De bezoeken die onze vertrouwenspersonen aan deze jeugdigen afleggen – en dat zijn ruim 10.000 groepsbezoeken per jaar – willen we per se kunnen blijven doen. Na een zorgvuldige afweging is daarom besloten om de ondersteuning bij tuchtzaken tijdelijk te laten vervallen.

Toekomst
Het AKJ wil de ondersteuning van cliënten bij tuchtzaken graag blijven uitvoeren en heeft dit ook kenbaar gemaakt aan het ministerie van VWS. Als we extra financiering krijgen, zullen we deze ondersteuning bij tuchtzaken weer kunnen aanbieden.

Kerntaken
Ondertussen gaan onze vertrouwenspersonen onvermoeibaar door met het uitvoeren van onze kerntaken: het informeren en adviseren van cliënten over hun rechten en over procedures in de jeugdhulp, het afleggen van groepsbezoeken aan kinderen en jongeren in open en gesloten jeugdhulpinstanties, en het ondersteunen van cliënten bij het verwoorden, indienen en afhandelen van klachten over de jeugdhulp. Wij bewaken daarbij de procedurele afhandeling van klachten en begeleiden het (vervolg)traject naar de klachten- en/of bezwaarcommissie. Daarnaast signaleren we verbeterpunten en rapporteren daarover aan de betreffende instantie. Hiermee dragen we bij aan de kwaliteitsverbetering van de jeugdhulp.