Profiel vertrouwenspersoon

Introductie

Het AKJ – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp is een onafhankelijke landelijke organisatie die vertrouwenspersonen inzet voor cliënten die in aanraking komen met jeugdhulp. Onze vertrouwenspersonen zetten de belangen van de cliënten voorop, luisteren naar hen en geven de cliënt een stem. Dat doen we door het verstrekken van informatie, advies, (klacht)ondersteuning en voorlichting. Met onze expertise en inzet dragen wij bij aan een voortdurende kwaliteitsverbetering van de jeugdhulp. Onze missie: Wij willen dat kinderen en ouders met vertrouwen verder kunnen in de jeugdhulp.

Samengevat profiel

De functie van vertrouwenspersoon is in de Jeugdwet vastgelegd. Als vertrouwenspersoon ondersteun je jeugdigen, ouders/verzorgers en andere belanghebbenden binnen de jeugdhulp in de meest brede zin.

Je bent actief voor cliënten van de gemeentelijke toegang tot jeugdhulp, jeugdhulpinstellingen voor verblijf en dagbehandeling (incl. gezinshuizen en zorgboerderijen), gesloten jeugdhulpinstellingen, gecertificeerde instellingen (jeugdbescherming en jeugdreclassering), de Raad voor de Kinderbescherming, Veilig Thuis-organisaties, de ambulante jeugd-GGZ en jeugd LVB-instellingen. Als vertrouwenspersoon neem je een onafhankelijke (zelfstandige en autonome) positie in en onderneem je geen actie zonder toestemming van de jeugdige en/of de ouders/verzorgers (tenzij de veiligheid in het geding is).

Je gaat veel op pad en bezoekt, soms ook ’s avonds, groepen in de gesloten en open jeugdhulp en in gezinshuizen. Zo breng je het vertrouwenswerk naar de cliënt. Je hebt affiniteit met het werken met jeugdigen en ouders/verzorgers die vragen of klachten hebben over de jeugdhulp.

Doel van de functie van vertrouwenspersoon

 • Het op verzoek van jeugdigen, ouders/verzorgers en andere belanghebbenden verstrekken van informatie en advies over de rechten en de rechtspositie binnen de jeugdhulp (conform de Jeugdwet en aanverwante wet- en regelgeving).
 • Het ondersteunen bij het formuleren, indienen en afwikkelen van klachten en/of het wegnemen van communicatieproblemen die in het contact tussen de jeugdige en/of ouders/verzorgers en de hulpverlener zijn ontstaan, zodat het hulpverleningsproces (weer) doorgang kan vinden.

Resultaatgebieden en activiteiten

 • Het geven van informatie en advies aan jeugdigen, ouders/verzorgers en andere belanghebbenden over de rechten en de rechtspositie in de jeugdhulp en/of door jeugdigen/ouders/verzorgers ondervonden knelpunten binnen de jeugdhulp.
 • Het voeren van gesprekken met de jeugdige en/of ouders/verzorgers, de behandelende hulpverleners en andere medewerkers om de ingebrachte kwesties, knelpunten en problematiek tot een oplossing te brengen. Dit op zodanige wijze dat het hulpverleningsproces niet wordt verstoord.
 • Het ondersteunen van de jeugdige en/of ouders/verzorgers bij het verwoorden, indienen en afhandelen van en bemiddelen bij klachten aangaande de jeugdhulp. Het daartoe voeren van gesprekken met betrokkenen.
 • Het benutten van de mogelijkheden van partijen door het voeren van besprekingen, ondersteunen bij geschillen, het bereiken van compromissen, het opstellen van bezwaarschriften. Het zo nodig geven van aanzetten voor de juridische oplossing van geschillen.
 • Het bewaken van de procedurele afhandeling van eventuele klachten en het begeleiden van het (vervolg)traject naar de klachten- en/of bezwaarcommissie.
 • Het signaleren van knelpunten bij organisaties voor jeugdhulp.
 • Het verrichten van administratieve werkzaamheden, waaronder het registeren van vragen, klachten en problemen, het opstellen van correspondentie, en het leggen van verslag in rapportages.
 • Het deelnemen aan teamvergaderingen, werkoverleg en intervisie.

Functie-eisen

 • Afgeronde hbo-opleiding, bijvoorbeeld SJD, SPH, MWD, of Rechten.
 • Kennis van wet- en regelgeving binnen de jeugdhulp.
 • Bekend zijn met – of kennis hebben van – het terrein van de jeugdhulp.
 • Ervaring hebben met klachtprocedures is een pré.

Specifieke functiekenmerken

 • Zelfstandige en onafhankelijke werkhouding waarbij het van belang is om de positie af te kunnen bakenen.
 • Klantgerichte sociale vaardigheden, voornamelijk gericht op ondersteuning van de jeugdige en/of ouders/verzorgers en voor het kundig toepassen van conflicthantering en bespreken van en ondersteunen bij geschillen.
 • Efficiënt en effectief kunnen organiseren en plannen.
 • In staat verantwoordelijkheid te nemen en stressbestendig te kunnen werken.
 • Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden voor onder meer het formuleren van klachten en het opstellen van bezwaarschriften.
 • Communicatieve vaardigheden (gespreks- en communicatietechnieken) voor het voeren van gesprekken, waarbij het van belang is de problematiek op de juiste wijze te kunnen analyseren.
 • Digitale middelen ondersteunend in kunnen zetten t.b.v. het werk.
 • Doorzettingsvermogen en geduld bij het zoeken naar oplossingen.
 • Integriteit voor het omgaan met vertrouwelijke informatie.