“Ik kan niet onder woorden brengen hoe dankbaar ik de vertrouwenspersoon ben

Een jonge, gescheiden vader* deelt het gezag over de kinderen met de moeder. De moeilijke beslissing bij wie de kinderen gaan opgroeien na de scheiding is lastig. Het lukt de ouders niet om hier samen uit te komen, er dreigt een impasse. In dit praktijkvoorbeeld leest u terug welke rol de vertrouwenspersoon kan spelen in soortgelijke situaties.

De ouders komen er samen niet uit, er komt een ondertoezichtstelling. De toen verantwoordelijke instantie (ook wel: gecertificeerde instelling) maakt de keuze om de kinderen bij de moeder te laten opgroeien. De omgang met de vader wordt ingeperkt. De instantie beroept zich hierbij op medische gronden, zoals eerder in het verleden zijn vastgesteld. De vader is het hier niet mee eens. Hij protesteert en verzet zich hiertegen aangezien de actuele situatie rondom zijn gezondheid aantoonbaar is gewijzigd. De feitelijke onderbouwing, zoals door de instantie weergeven, klopt niet. De werkrelatie raakt ernstig verstoord. Een klacht-bemiddelingsgesprek met de leidinggevende en de jeugdbeschermer leidt niet tot een oplossing. De instantie blijft bij haar bevindingen zoals beschreven in de rapportage. De kinderrechter gaat uit van de bevindingen zoals verwoord in de rapportage van de jeugdbeschermer en baseert hierop haar besluit. De vader blijft hierdoor beperkt in het contact met zijn kinderen.

De vader dient een klacht in
De jonge, alleenstaande vader beklaagt zich over de werkwijze en legt zijn klachten voor aan de klachtencommissie.  Hiervoor schakelt hij een vertrouwenspersoon van het AKJ in. “Mijn klacht ging over het ontbreken van een eerlijke en betrouwbare behandeling door de instantie. Ik mistte zorgvuldigheid, voelde mij niet serieus genomen en vond de gang van zaken niet professioneel. Ik heb onvoldoende kansen gehad om mijn geschiktheid aan te tonen. Ik heb geen kans gehad om te laten zien dat ik wél in staat ben om mijn kinderen veilig te laten opgroeien.”

Een nieuwe uitspraak
De klachten van de vader worden gegrond verklaard. Zo wordt er o.a. gesteld dat de bevindingen uit de rapportage over zijn medische geschiedenis zijn gedateerd. Ondanks het verzoek van de vader om informatie in te winnen bij de betrokken instantie is de jeugdbeschermer hier niet op ingegaan. Verder wordt bepaald dat de rapportage selectief informatie bevatte wat verder leidde tot negatieve beeldvorming en beslissingen die in het nadeel uitpakten voor vader. De vertrouwenspersoon van het AKJ blijft de vader bijstaan na het oordeel van de klachtencommissie.

‘Ga maar naar de ombudsman’
De bestuurder van de instelling veegt het oordeel van de klachtencommissie van tafel en legt het oordeel naast zich neer. “Als vader bezwaar wil maken, dan gaat hij maar naar de ombudsman’, zo staat in de brief te lezen. De vader ondernam samen met de vertrouwenspersoon van het AKJ weer actie. Uiteindelijk besloot de kinderrechter per direct een andere instelling toe te wijzen.

Toekomst na een diep dal
De jonge vader geeft aan positief te zijn over de nieuwe ontwikkelingen na door een diep dal te zijn gegaan. Hij ziet weer kansen en mogelijkheden op een eerlijke en zorgvuldige behandeling. Door de uitspraak van de klachtencommissie is hij erkend in zijn gevoel van onrecht en onmacht.

Vader: “Ik had een ongekend diepe emotionele ontlading na het positieve oordeel door de klachtencommissie. Dit allemaal dankzij de hulp van het AKJ. Ik kan niet onder woorden brengen hoe dankbaar ik mijn vertrouwenspersoon van het AKJ ben. De emoties maken dat je het overzicht soms verliest en niet meer in staat bent om de klachten op een zakelijke en rationele manier voor het voetlicht te brengen. Helaas is het niet gelukt om tot constructieve afspraken te komen met de GI. De procedure ondersteund door de vertrouwenspersoon heeft geleid tot het wijzigen van GI. Zonder de klachtenprocedure was dit niet gebeurd. Daar ben ik dankbaar voor.”

Contact met een vertrouwenspersoon
Het AKJ is er voor iedereen die te maken heeft met jeugdhulp. Heeft u vragen over uw rechten of over procedures in de jeugdhulpverlening? Of ervaart u problemen en komt u er zelf niet uit met de jeugdhulpverlener? Neem dan contact op met een vertrouwenspersoon.

*Om privacy-redenen wordt de naam van de vader, de instelling en de naam van de vertrouwenspersoon niet genoemd.

Terug naar nieuwsoverzicht