Jaarrapportage 2016 Monitor Transitie Jeugd

“Nog steeds drempels in de jeugdhulp”

Dit stelt de Monitor Transitie Jeugd in het nieuwsbericht bij de Jaarrapportage 2016.

logo-monitor-transitie-jeugdHet nieuwe jeugdstelsel dat op 1 januari 2015 in werking is getreden werkt niet voor alle jeugdigen en ouders goed genoeg. De Monitor Transitie Jeugd verzamelde van begin 2015 tot 9 december 2016 in totaal 1010 ervaringen met jeugdhulp. Jeugdigen en ouders die een beroep doen op jeugdhulp lopen tegen verschillende drempels aan: onvoldoende informatie, onheuse bejegening en moeite met het krijgen van hulp of een beschikking worden het meest genoemd. In de laatste rapportage van de Monitor staan knelpunten en aanbevelingen om knelpunten op te lossen.

Informatievoorziening is onvoldoende

Tachtig procent van de respondenten die een enquête over informatievoorziening invulde, weet niet precies hoe zij hulp moet aanvragen. Ruim zeventig procent van de melders is niet geïnformeerd over de mogelijkheid voor onafhankelijke cliëntondersteuning. Uit verdiepend onderzoek blijkt dat juiste informatie en goede communicatie over jeugdhulp van groot belang zijn. Ouders adviseren gemeenten om jeugdigen en ouders te informeren over het gehele traject van zorgaanvraag; van aanvraagformulier, onderzoek, doorlooptijden, beschikking, beëindigen hulp, evalueren tot nieuwe aanvraag. En over beschikbare hulp. Het helpt jeugdigen en ouders om te kiezen en om de regie te behouden.

Niet gehoord

Ruim de helft van de jeugdigen en ouders die gemeld hebben, geeft aan zich niet prettig te voelen bij de wijze waarop er met hen wordt gepraat. Zij voelen zich niet gehoord, met als gevolg dat zij niet de meest passende zorg en ondersteuning krijgen aangeboden. Bovendien duurt het proces van toewijzen te lang en gaan gemeenten niet altijd zorgvuldig om met privacy: gemeenten vragen meer gegevens dan nodig is en gegevens worden zonder toestemming met andere instanties uitgewisseld

Sluiting meldpunt Monitor Transitie Jeugd

De rapportage van december 2016 is de laatste rapportage van meldingen uit het online meldpunt van de Monitor Transitie Jeugd. Het meldpunt op www.monitortransitiejeugd.nl is vanaf 9 december 2016 gesloten. Ouders, jeugdigen en professionals die zich zorgen maken over knelpunten in de jeugdhulp kunnen zich richten tot de ouder- en cliëntorganisaties. Contactgegevens hiervan zijn te vinden op de website van de Monitor.

Hoe nu verder?

De organisaties achter de Monitor Transitie Jeugd hebben in de afgelopen 2 jaar intensief samengewerkt en zo een belangrijke rol gespeeld om de signalen van jongeren en ouders landelijk een plek te geven. Graag willen wij alle melders, jongeren, ouders en professionals, danken dat zij hebben gemeld. De knelpunten uit de Monitor Transitie Jeugd dienen op lokaal/regionaal niveau besproken en opgelost te worden. Het is van belang om jeugdigen en ouders hierbij te betrekken. Dit is opgenomen in de Jeugdwet (art. 2.10) en de Wmo (art. 2.1.3 lid 3). Om hier vanuit cliëntorganisaties en ouderplatforms actiever op in te zetten wordt er momenteel druk gewerkt aan de formulering van een vervolgproject. Het is de bedoeling dat de nieuwe projectorganisatie in 2017 verder zal werken met een aantal bevindingen van de Monitor Transitie Jeugd zoals het versterken van de positie van ouders en jeugdigen in de jeugdhulp.

Terug naar nieuwsoverzicht