Jaarverslag 2019

Ook in 2019 maakten veel jeugdigen en volwassenen gebruik van hun recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon in de jeugdhulp. In totaal bespraken 8.282 kinderen, jongeren en (pleeg)ouders en verzorgers  17.940 vragen, problemen en klachten met onze vertrouwenspersonen. In het AKJ Jaarverslag 2019 doen we uitgebreid verslag van onze dienstverlening aan cliënten en bespreken we trends die wij zien in de gehele jeugdhulpsector.

Bestuurder Pieter Wetser: “2019 was een pittig jaar voor het AKJ. De subsidie bleef op hetzelfde niveau en dat was onvoldoende om alle jongeren in instanties te kunnen blijven bezoeken en cliënten tijdig te kunnen helpen. Dankzij extra subsidie van het ministerie van VWS kunnen kinderen, jongeren en hun ouders of verzorgers inmiddels weer tijdig en zonder belemmering een beroep doen op onze vertrouwenspersonen. Daar zijn we ontzettend blij mee, want ook in het afgelopen jaar bleek weer dat veel jeugdigen en volwassen vanwege de veelheid aan problemen in de jeugdhulpsector de ondersteuning van een vertrouwenspersoon echt nodig hebben.

De meest in het oog springende trends in 2019:

  • Wederom zagen we de effecten van het alsmaar groeiende aantal jongeren dat jeugdhulp krijgt, de grote werkdruk in de jeugdhulpsector en de schaarste op de arbeidsmarkt. Een herhaalde trend is dan ook het tekort aan (gekwalificeerd) personeel. Jongeren vertellen aan de vertrouwenspersonen dat zij last hebben van de vele wisselingen van groepsleiders in de residentiële jeugdhulp. Bij de meeste gecertificeerde instellingen gaat een groot deel van de signalen van vertrouwenspersonen over het tekort aan jeugdbeschermers. Een van de gevolgen daarvan is dat de nodige passende hulp voor jeugdigen met enorme vertraging wordt ingezet.
  • Een andere trend die zich steeds scherper aftekent in 2019, is een toename van meldingen over moeizame, sterk vertraagde of onzorgvuldige klachtafhandeling. Dit heeft tot gevolg dat het vertrouwen van cliënten in de jeugdhulp – wat al wankelt op het moment dat cliënten zich bij het AKJ melden – nog verder afneemt. Ook gebeurt het steeds vaker dat de instelling een reactie geeft die voorbijgaat aan de inhoud van de uitspraak van de onafhankelijke klachtencommissie. Begrijpelijkerwijs is dit voor jongeren en volwassenen moeilijk te bevatten.
  • Nog steeds maken vertrouwenspersonen melding van het toepassen van beperkende en
    controlerende maatregelen – met soms buitensporig fysiek ingrijpen – in open jeugdhulpinstanties, terwijl dit wettelijk niet is toegestaan. Vertrouwenspersonen geven dit signaal aan bij de betreffende instantie, maar het duurt soms lang voordat de instelling ook daadwerkelijk overstapt op een andere werkwijze.
  • Een nieuwe trend zien we in de gesloten jeugdhulp, waar het afgelopen jaar een flink aantal jeugdhulpafdelingen dicht zijn gegaan. De sluiting van afdelingen brengt voor jongeren, en ook voor medewerkers, veel onrust met zich mee. Het bericht dat een groep gaat sluiten wordt soms pas laat bekend gemaakt, en voor jongeren is vaak tot op het laatst niet duidelijk waar zij heen zullen gaan.

Terug naar nieuwsoverzicht