Je vertrouwenspersoon

Elk kind, elke jongere en elke (pleeg)ouder of verzorger die te maken heeft met de jeugdhulp kan ons inschakelen. Soms verblijf je niet thuis maar bijvoorbeeld in een (open of gesloten) jeugdhulpinstelling, pleeggezin of gezinshuis. Onze vertrouwenspersoon komt daar geregeld op bezoek. Zo kun je direct je vragen kunnen stellen of klachten vertellen. Ook als je een ambulante behandeling krijgt kun je een beroep op ons doen.

We zijn er dus voor iedereen die vragen of klachten heeft over centra voor jeugd & gezin, jeugd- en wijkteams, instellingen die de jeugdhulp uitvoeren, organisaties voor jeugdbescherming, de jeugdreclassering, de Raad voor de Kinderbescherming en Veilig Thuis. De vertrouwenspersoon staat klaar om jou te informeren, te adviseren en zo nodig te ondersteunen. De hulp van de vertrouwenspersoon is gratis.

Wij geven antwoord op jouw vragen. We bieden een luisterend oor en leggen je uit hoe de jeugdhulp werkt. Daarbij geven wij informatie over je rechten en je mogelijkheden. Soms is dat al genoeg om onvrede te voorkomen of weg te nemen. Bij klachten over de jeugdhulp ondersteunen wij bij het verwoorden, indienen en bespreken ervan. Door onze rol zijn we in staat om verbeterpunten te signaleren. Die bespreken we met de betrokken instantie. Zo dragen we bij aan betere kwaliteit in de jeugdhulp. Het spreekt voor zich dat we werken met de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld.