Privacy

Persoonsgegevens

Iedereen heeft recht op privacy. Om uw recht op privacy te waarborgen, gaat het AKJ uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden verwerkt volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en andere geldende privacywet- en regelgeving.

Het AKJ is verantwoordelijk om zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan en heeft een aantal plichten om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang of onrechtmatig gebruik. Stichting AKJ moet voldoen aan de wet- en regelgeving voor het verwerken van persoonsgegevens, dat betekent onder meer dat wij alleen uw persoonsgegevens gebruiken als daar een geldig doeleinde voor is, zoals de uitvoering van onze taken die zijn vastgelegd in de Jeugdwet. Deze persoonsgegevens mogen niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Het AKJ moet passende beveiligingsmaatregelen nemen en beveiligingsprocedures hanteren om persoonsgegevens te beschermen. Naast technische beveiligingsmaatregelen zoals het versleutelen van persoonsgegevens en toegangscontroles tot computersystemen, hebben onze medewerkers een geheimhoudingsplicht en wordt toegang tot persoonsgegevens alleen gegeven aan medewerkers die daartoe bevoegd zijn.

Online formulieren

Dit betreft de contact-, vragen- en klachtenformulieren die te vinden zijn op deze site. Als u een contact-, vraag- en klachtformulier op de website invult, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang deze noodzakelijk zijn voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Uw e-mailadres wordt nooit zonder uw expliciete toestemming met derden gedeeld.

Google Analytics

Deze site maakt gebruik van Google Analytics-cookies. Hiermee verwerken wij de persoonsgegevens van u als websitebezoeker. Wij hebben ervoor gezorgd dat dit op een verantwoorde manier gebeurd. Hierbij houden wij ons aan de richtlijn van het College Bescherming Persoonsgegevens. Deze richtlijn stelt dat het ons is toegestaan Google Analytics-cookies te plaatsen op basis van artikel 8, onder f, van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (noodzaak ter behartiging van uw gerechtvaardigd belang). De richtlijn schrijft ons voor dat wij maatregelen moeten treffen om ervoor te zorgen dat uw recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer niet prevaleert boven ons gerechtvaardigd belang. Het gaat om de volgende (genomen) maatregelen:

  • wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten;
  • wij hebben gekozen voor het maskeren van het laatste octet van het IP-adres;
  • wij hebben ‘gegevens delen’ uitgezet;
  • wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Online chat-module

Voorts gebruiken wij een chat-module op de website. Deze wordt afgenomen van BoldChat, een product van het bedrijf ‘LogMeIn’. Alle communicatie met hen gaat over een versleutelde verbinding. Uitsluitend de vertrouwenspersoon van het AKJ, waarmee de cliënt een chat-gesprek voert, heeft toegang tot de inhoud van het gesprek. Het chat transcript wordt in het cliëntdossier opgeslagen zolang deze voor de levering van onze diensten noodzakelijk is. Overige maatregelen die genomen zijn om uw privacy te waarborgen, bij het gebruik van de chat, zijn te lezen in de privacyverklaring van LogMeIn.

Cliënttevredenheidstoetsen

Na ondersteuning van een cliënt vraagt de vertrouwenspersoon hem of haar de online cliënttevredenheidstoets in te vullen. De uitnodiging daarvoor wordt per e-mail verzonden, daarin staat een link naar de cliënttevredenheidstoetsen op de AKJ-website. Nadat de cliënt de toets online heeft ingevuld, worden de ingevulde gegevens opgeslagen in de database van het AKJ zolang deze noodzakelijk is voor de vereiste rapportage. Aangezien de toets anoniem wordt ingevuld, worden er geen cliëntgegevens opgeslagen. De beoordeelde vertrouwenspersoon heeft geen inzage in de uitkomsten of rapportage.