Privacy

Hoe wij omgaan met persoonsgegevens

Iedereen heeft recht op privacy. Om uw recht op privacy te waarborgen, gaat het AKJ uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. We verwerken uw persoonsgegevens volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat betekent onder meer dat wij uw persoonsgegevens alleen verwerken als daar een geldig doeleinde voor is, zoals de uitvoering van het vertrouwenswerk zoals is vastgelegd in de Jeugdwet. Uw persoonsgegevens mogen niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Het AKJ hanteert passende beveiligingsmaatregelen en beveiligingsprocedures om persoonsgegevens te beschermen. Naast technische beveiligingsmaatregelen zoals het versleutelen van persoonsgegevens en toegangscontroles tot computersystemen, hebben onze medewerkers een geheimhoudingsplicht en wordt toegang tot persoonsgegevens alleen gegeven aan medewerkers die daartoe bevoegd zijn.


Algemene privacyverklaring

Het AKJ heeft een algemene privacyverklaring opgesteld, waarin we vertellen hoe wij omgaan met persoonsgegevens van cliënten, van medewerkers van instanties waar vertrouwenswerk wordt uitgevoerd, van derden (zoals leveranciers of andere externe partners) en van onze eigen medewerkers. In deze privacyverklaring staat genoemd welke rechten deze personen hebben met betrekking tot hun persoonsgegevens en hoe ze deze rechten kunnen uitoefen. Ook staat in deze verklaring informatie over wie verantwoordelijk is voor het verwerken van persoonsgegevens en wie de functionaris gegevensbescherming is.


Privacybeleid vertrouwenswerk

Naast de algemene privacyverklaring heeft het AKJ een Privacybeleid vertrouwenswerk opgesteld. Daarin vertellen we uitgebreider hoe wij specifiek omgaan met persoonsgegevens van iedereen die gebruik maakt van het vertrouwenswerk. Het gaat om onze cliënten: alle jeugdigen, (pleeg)ouders en verzorgers die vragen en klachten hebben over jeugdhulp en daarover contact hebben met onze vertrouwenspersonen. De belangrijkste punten uit het Privacybeleid vertrouwenswerk voor onze (toekomstige) cliënten hebben we hieronder op een rij gezet:

Doel en de grondslag van de verwerking van persoonsgegevens

Het AKJ verwerkt uw gegevens met als doel u te ondersteunen bij het uitoefenen van uw rechten en het verbeteren van uw (rechts)positie in de jeugdhulp. Het AKJ verwerkt persoonsgegevens van cliënten vanuit de grondslag ‘gerechtvaardigd belang van het AKJ en zijn opdrachtgevers’ (het ministerie van VWS en de Raad voor de Kinderbescherming). Dit ‘gerechtvaardigd belang’ betekent dat we het vertrouwenswerk in het kader van de Jeugdwet uitvoeren.

Het cliëntdossier

De vertrouwenspersoon legt uw gegevens vast in een cliëntdossier. Dit wordt digitaal bewaard in het cliëntregistratiesysteem. Uw eigen vertrouwenspersoon en zijn of haar vervanger kan deze gegevens inzien. Het AKJ geeft, zonder uw toestemming, geen informatie van u door aan anderen. Wij kunnen daar een uitzondering op maken, bijvoorbeeld als er zorgen zijn over uw veiligheid of de veiligheid van anderen (zie artikel 9 van het privacybeleid). In dat geval zal de vertrouwenspersoon u daarover informeren.

Na afsluiting van de ondersteuning aan u, bewaart het AKJ uw persoonsgegevens vijf jaar. Daarna wordt uw cliëntdossier vernietigd.

Uw rechten

Als het AKJ persoonsgegevens van u verwerkt, heeft u de volgende rechten:

 • het recht op inzage in uw cliëntdossier (artikel 13 AKJ privacybeleid vertrouwenswerk)
 • het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens (artikel 14)
 • het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens (artikel 15)
 • het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens (artikel 16)
 • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (artikel 17)

U kunt deze rechten uitoefenen door een verzoek daartoe te sturen aan de directeur-bestuurder van het AKJ. In artikel 12 van het privacybeleid kunt u hier meer over lezen.


Privacy en deze website

Online formulieren

Op deze website staan contact-, vraag- en klachtformulieren en een bestelformulier. Als u een van deze online formulieren invult en verstuurt, dan leggen wij de door u ingevulde persoonsgegevens vast om met u in contact te komen. Lukt dit niet, dan verwijderen wij uw gegevens na 4 weken.

Google Analytics

Deze site maakt gebruik van Google Analytics-cookies. Hiermee verwerken wij de persoonsgegevens van u als websitebezoeker. Wij hebben ervoor gezorgd dat dit op een verantwoorde manier gebeurt. Hierbij houden wij ons aan de Handleiding privacyvriendelijk instellen van Google Analytics van de Autoriteit Persoonsgegevens (versie maart 2018). Deze richtlijn stelt dat het ons is toegestaan Google Analytics-cookies te plaatsen op basis van artikel 6, onder F van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (noodzaak ter behartiging van ons gerechtvaardigd belang). De richtlijn schrijft ons voor dat wij maatregelen moeten treffen om ervoor te zorgen dat uw recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer niet prevaleert boven ons gerechtvaardigd belang.

Het AKJ heeft de implicaties voor de privacy van websitebezoekers beperkt door:

 • een bewerkersovereenkomst met Google af te sluiten.
 • Google niet het volledige IP-adres te laten verwerken (Anonymize IP).
 • ‘gegevens delen met Google’ uit te zetten.
 • ‘gegevens delen met Google voor advertentiedoeleinden’ uit te zetten.
 • de functie in Google Analytics voor User ID’s uit te schakelen.
 • websitegebruikers te informeren over het gebruik van Google Analytics en een opt-in aan te bieden.

Online chatprogramma

We gebruiken een chatmodule op de website. De chat wordt afgenomen van het bedrijf LogMeIn. Alle communicatie binnen het chatprogramma gaat over een versleutelde verbinding. Uitsluitend de vertrouwenspersoon van het AKJ, waarmee de cliënt een chatgesprek voert, heeft toegang tot de inhoud van het gesprek. De maatregelen die de chatleverancier heeft genomen om uw privacy te waarborgen, zijn te lezen in de LogMeIn Privacyverklaring.


Privacyklachten

Heeft u klachten over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken? Bespreek dit dan met de vertrouwenspersoon of diens teammanager. Mocht u er samen met ons niet uitkomen, dan kunt u een klacht indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie van het AKJ.

Ook heeft u op grond van de privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.