AKJ herkent bevindingen Monitor Transitie Jeugd

In het 2e kwartaal van 2016 verdiepte de Monitor Transitie Jeugd het onderwerp ‘informatievoorziening jeugdhulp’ verder. De resultaten: ouders voelen zich vaak niet goed geïnformeerd over de gang van zaken rondom jeugdhulp. Het AKJ herkent de meldingen die binnenkwamen bij de Monitor Transitie Jeugd. Onze bijdrage in de kwartaalrapportage:

“Vanuit het AKJ kunnen we zeggen dat er het meest geklaagd wordt over gebrekkige informatievoorziening. De meest voorkomende klacht is dat er volgens cliënten onvoldoende informatie is gegeven over het te volgen hulpverleningstraject. Het is cliënten dan bijvoorbeeld niet duidelijk wat het vervolg van een traject is en/of wie waarvoor verantwoordelijk is. Verder is het cliënten niet duidelijk hoe zij naar terugplaatsing van hun kind kunnen toewerken. Ook over het welzijn van de betrokken jeugdige geven cliënten vaak aan onvoldoende geïnformeerd te zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om ouders wiens kind uit huis is geplaatst die vinden dat zij onvoldoende informatie van de gezinsvoogd krijgen over hoe het met hun kind gaat. Een deel van deze klachten gaat over de rechten van de cliënt ten opzichte van de (jeugdzorg)instantie. Cliënten geven o.a. aan dat hen onvoldoende is uitgelegd wat hun rechten zijn als ouder met gezag.”

Terug naar nieuwsoverzicht