Wat zijn mijn rechten als pleegouder?

Als pleegouder heb je recht op goede begeleiding van de pleegzorgorganisatie. Daarnaast heb je ook recht op een pleegzorgvergoeding en pleegzorgverlofDe begeleider van de pleegzorgorganisatie moet je ook bij het hulpplan betrekken en je moet instemmen met het pleegzorgdeel van het plan. Ook moeten zij ervoor zorgen dat je op tijd genoeg informatie krijgt. Dat is nodig, want dat kunt u goed voor het pleegkind zorgen. Het is aan de aanbieder van pleegzorg om te beslissen welke informatie de pleegouders nodig hebben om goede pleegzorg te kunnen bieden. Verder heb je recht op kortdurend zorgverlof. Je hebt in een aantal gevallen ook blokkaderecht. Als het pleegkind langer dan een jaar bij je woont, dan moet de jeugdbeschermer toestemming van de kinderrechter vragen als zij willen dat het pleegkind verhuist.

Is je pleegkind onder toezicht gesteld, dan heb je ook de mogelijkheid om een geschil over de uitvoering van de OTS aan de rechter voor te leggen. Hiervoor heb je wel een advocaat nodig. Verder heb je klachtrecht. Als je een klacht heeft over de pleegzorgorganisatie, kun je een vertrouwenspersoon vragen om daarbij te helpen. De pleegouderraad (POR) vertegenwoordigt de pleegouders bij de pleegzorgorganisatie. Zij komen onder meer op voor de belangen van pleegouders en pleegkinderen.

Ik ben ontevreden over de pleegzorgbegeleiding. Wat kan ik doen?

Het kan gebeuren dat je niet tevreden bent over de begeleiding van de medewerker(s) van de pleegzorgorganisatie. Misschien krijg je niet genoeg informatie. Of ze komen de afspraken niet na. De eerste stap is om zelf met de medewerker daarover te praten. Een goed gesprek lost het probleem vaak al op.

Als je er samen niet uit komt, kun je contact opnemen met de leidinggevende van die medewerker en een klachtgesprek aanvragen. Als je ook na dit gesprek onvrede blijft houden, of niet gehoord wordt, dan heb je de mogelijkheid om de klachten in te dienen bij de externe klachtencommissie. Mocht je dit allemaal best lastig vinden, dan is de vertrouwenspersoon er om u hierover te adviseren en/of je hierbij te ondersteunen.

Wanneer heb ik recht op pleegzorgvergoeding?

Om recht te hebben op pleegzorgvergoeding moet er een officiële indicatie zijn. Dat wil zeggen dat officieel is vastgesteld dat een kind pleegzorg nodig heeft. Als pleegouder kun je dan een vergoeding krijgen voor de kosten van de verzorging en opvoeding van het pleegkind. Je vraagt deze pleegvergoeding aan bij de pleegzorgorganisatie. Van hen krijg je het geld. De overheid stelt ieder jaar vast wat het bedrag is van de pleegzorgvergoeding. De leeftijd van het pleegkind bepaalt hoe hoog het basisbedrag is. Soms kun je extra geld krijgen. Bijvoorbeeld als je extra kosten maakt bij crisisopvang; als je zorgt voor een kind met een handicap; of als je voor 3 of meer pleegkinderen zorgt. In het pleegcontract staat het bedrag aan pleegvergoeding waar pleegouders recht op hebben.

Ze willen mijn pleegkind uit huis halen. Wat kan ik doen?

Verblijf je pleegkind een jaar of langer in het pleeggezin, dan kun je gebruikmaken van het blokkaderecht. Dat wil zeggen dat de ouder/voogd uw toestemming nodig heeft om de verblijfplaats van het kind te wijzigen.

Geef je hiervoor geen toestemming, dan kan de ouder of voogd toestemming vragen aan de kinderrechter om het kind te laten verhuizen of ergens anders te plaatsten. De kinderrechter geeft hiervoor geen toestemming als dit niet in het belang van het kind is.

Mag ik het dossier van mijn pleegkind(eren) inzien?

Als pleegouder mag je het eigen dossier inzien. Het dossier van uw pleegkind mag je niet lezen. Dat is wettelijk zo geregeld. Als pleegouder heb je wel recht op de informatie die nodig is voor de opvoeding en verzorging van het pleegkind. Die informatie deelt de pleegzorgorganisatie meestal voor de plaatsing.  Het gaat dan bijvoorbeeld over de gezondheid en de samenstelling van het gezin van het pleegkind.

Hoe word ik netwerkpleegouder?

Voor een kind uit je familie/sociale netwerk zoeken de jeugdhulpverlener of jeugdbescherming een pleeggezin. Als je dat weet, kun je zelf aangeven dat je netwerkpleegouder wilt worden. Men spreekt van netwerkpleeggezin als de pleegouders deel uitmaken van het sociale netwerk van het gezin van de pleegkinderen. Je zoekt dan contact met de organisatie die verantwoordelijk is voor de plaatsing van het pleegkind. Zoals de gezinsvoogdij instelling of, bij een vrijwillige plaatsing, de jeugdhulpverlening betrokken bij het kind.

Die organisatie bekijkt of je in aanmerking komt. Zo ja, dan start er een onderzoek door de organisatie voor pleegzorg om te kijken of je geschikt bent. Dat duurt drie maanden. Tijdens dit onderzoek wordt gelet op o.a. de leeftijd en de problematiek van het pleegkind, de samenstelling van het pleeggezin en de verwachte duur van de plaatsing. Als de conclusie is dat je geschikt bent, neemt de pleegzorgorganisatie contact met je op voor het vervolg. Als je vragen hebt, helpt de vertrouwenspersoon je graag verder.

Ik maak me zorgen om een kind. Waar kan ik terecht?

Als je je zorgen maakt over een kind, kun je terecht bij het jeugd- en wijkteam of het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in uw gemeente. De jeugd- en wijkteams en de CJG’s zijn er voor vragen over opvoeding, het opgroeien of de gezondheid van een kind. Als je denkt dat er sprake is van kindermishandeling kun je contact opnemen met de ‘Veilig Thuis’-organisaties. Bij Veilig Thuis kun je (anoniem) advies vragen of een melding doen. ‘Veilig Thuis’ is 24 uur per dag bereikbaar op 0800-2000. Je wordt automatisch doorgeschakeld naar ‘Veilig Thuis’ in de eigen regio. Als er al jeugdbescherming is betrokken bij het kind, kun je je zorgen ook melden bij de jeugdbeschermer.

Wat kan de vertrouwenspersoon voor mij betekenen?

Als pleegouder ben je afhankelijk van de instelling die je helpt bij de opvoeding. Daardoor wordt het lastiger om bijvoorbeeld zaken te bespreken waarover je niet tevreden bent. De mening van de medewerkers van de instelling is belangrijk. Dus als je kritiek hebt, of een andere mening, kan het moeilijk voor je zijn om dat aan de medewerkers te laten weten. Terwijl het juist zo belangrijk is dat de instelling ook jouw kijk op de zaken hoort.

De vertrouwenspersoon is er om je te helpen. Als er dingen die niet goed lopen in de hulpverlening, kun je de vertrouwenspersoon inschakelen. Wanneer je wilt dat er dingen veranderen, dan kan de vertrouwenspersoon je adviseren over de stappen die je daarvoor kunt zetten en je daarbij ook helpen. Van hulp bij klachtbrieven of e-mails schrijven, tot ondersteuning bij klachtgesprekken. En de vertrouwenspersoon geeft uitleg over je rechten en plichten. Een pleegkind kan ook ondersteuning vragen van een vertrouwenspersoon bij vragen of klachten over de pleegzorgorganisaties of jeugdbescherming.