Wat zijn mijn rechten als pleegouder?

Als pleegouder heeft u recht op goede begeleiding van de pleegzorgorganisatie. Daarnaast heeft u ook recht op een pleegzorgvergoeding en pleegzorgverlofDe begeleider van de pleegzorgorganisatie moet u ook bij het hulpplan betrekken en u moet instemmen met het pleegzorgdeel van het plan. Ook moeten zij ervoor zorgen dat u op tijd genoeg informatie krijgt. Dat is nodig, want dat kunt u goed voor uw pleegkind zorgen. Het is aan de aanbieder van pleegzorg om te beslissen welke informatie de pleegouders nodig hebben om goede pleegzorg te kunnen bieden. Verder heeft u recht op kortdurend zorgverlof. U heeft in een aantal gevallen ook blokkaderecht. Als uw pleegkind langer dan een jaar bij u woont, dan moet de jeugdbeschermer toestemming van de kinderrechter vragen als zij willen dat uw pleegkind verhuist.

Is uw pleegkind onder toezicht gesteld, dan heeft u ook de mogelijkheid om een geschil over de uitvoering van de OTS aan de rechter voor te leggen. Hiervoor heeft u wel een advocaat nodig. Verder heeft u klachtrecht. Als u een klacht heeft over de pleegzorgorganisatie, kunt u een vertrouwenspersoon vragen om daarbij te helpen. De pleegouderraad (POR) vertegenwoordigt de pleegouders bij de pleegzorgorganisatie. Zij komen onder meer op voor de belangen van pleegouders en pleegkinderen.

 

Ik ben ontevreden over de pleegzorgbegeleiding. Wat kan ik doen?

Het kan gebeuren dat u niet tevreden bent over de begeleiding van de medewerker(s) van de pleegzorgorganisatie. Misschien krijgt u niet genoeg informatie. Of ze komen de afspraken niet na. De eerste stap is om zelf met de medewerker daarover te praten. Een goed gesprek lost het probleem vaak al op.

Als u er samen niet uit komt, kunt u contact opnemen met de leidinggevende van die medewerker en een klachtgesprek aanvragen. Als u ook na dit gesprek onvrede blijft houden, of niet gehoord wordt, dan heeft u de mogelijkheid om uw klachten in te dienen bij de externe klachtencommissie. Mocht u dit allemaal best lastig vinden, dan is de vertrouwenspersoon er om u hierover te adviseren en/of u hierbij te ondersteunen.

Wanneer heb ik recht op pleegzorgvergoeding?

Om recht te hebben op pleegzorgvergoeding moet er een officiële indicatie zijn. Dat wil zeggen dat officieel is vastgesteld dat een kind pleegzorg nodig heeft. Als pleegouder kunt u dan een vergoeding krijgen voor de kosten van de verzorging en opvoeding van uw pleegkind. U vraagt deze pleegvergoeding aan bij de pleegzorgorganisatie. Van hen krijgt u het geld. De overheid stelt ieder jaar vast wat het bedrag is van de pleegzorgvergoeding. De leeftijd van uw pleegkind bepaalt hoe hoog het basisbedrag is. Soms kunt u extra geld krijgen. Bijvoorbeeld als u extra kosten maakt bij crisisopvang; als u zorgt voor een kind met een handicap; of als u voor 3 of meer pleegkinderen zorgt. In het pleegcontract staat het bedrag aan pleegvergoeding waar pleegouders recht op hebben.

Ze willen mijn pleegkind uit huis halen. Wat kan ik doen?

Verblijft uw pleegkind een jaar of langer in uw pleeggezin, dan kunt u gebruikmaken van het blokkaderecht. Dat wil zeggen dat de ouder/voogd uw toestemming nodig heeft om de verblijfplaats van het kind te wijzigen.

Geeft u hiervoor geen toestemming, dan kan de ouders of voogd toestemming vragen aan de kinderrechter om het kind te laten verhuizen of ergens anders te plaatsten. De kinderrechter geeft hiervoor geen toestemming als dit niet in het belang van het kind is.

Mag ik het dossier van mijn pleegkind(eren) inzien?

Als pleegouder mag u uw eigen dossier inzien. Het dossier van uw pleegkind mag u niet lezen. Dat is wettelijk zo geregeld. Als pleegouder heeft u wel recht op de informatie die u nodig hebt voor de opvoeding en verzorging van het pleegkind. Die informatie deelt de pleegzorgorganisatie meestal voor de plaatsing met u. Dan kunt u zich voorbereiden. Het gaat dan bijvoorbeeld over de gezondheid en de samenstelling van het gezin van het pleegkind.

Hoe word ik netwerkpleegouder?

Voor een kind uit uw familie/sociale netwerk zoeken de jeugdhulpverlener of jeugdbescherming een pleeggezin. Als u dat weet, kunt u zelf aangeven dat u netwerkpleegouder wilt worden. Men spreekt van netwerkpleeggezin als de pleegouders deel uitmaken van het sociale netwerk van het gezin van de pleegkinderen. U zoekt dan contact met de organisatie die verantwoordelijk is voor de plaatsing van het pleegkind. Zoals de gezinsvoogdij instelling of, bij een vrijwillige plaatsing, de jeugdhulpverlening betrokken bij het kind.

Die organisatie bekijkt of u in aanmerking komt. Zo ja, dan start er een onderzoek door de organisatie voor pleegzorg om te kijken of u geschikt bent. Dat duurt drie maanden. Tijdens dit onderzoek wordt gelet op o.a. de leeftijd en de problematiek van het pleegkind, de samenstelling van het pleeggezin en de verwachte duur van de plaatsing. Als de conclusie is dat u geschikt bent, neemt de pleegzorgorganisatie contact met u op voor het vervolg. Als u vragen hebt, helpt de vertrouwenspersoon u graag verder.

Ik maak me zorgen om een kind. Waar kan ik terecht?

Als u zich zorgen maakt over een kind, kunt u terecht bij het jeugd- en wijkteam of het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in uw gemeente. De jeugd- en wijkteams en de CJG’s zijn er voor vragen over opvoeding, het opgroeien of de gezondheid van een kind. Als u denkt dat er sprake is van kindermishandeling kunt contact opnemen met de ‘Veilig Thuis’-organisaties. Bij Veilig Thuis kunt u (anoniem) advies vragen of een melding doen. ‘Veilig Thuis’ is 24 uur per dag bereikbaar op 0800-2000. U wordt automatisch doorgeschakeld naar ‘Veilig Thuis’ in uw eigen regio. Als er al jeugdbescherming is betrokken bij het kind, kunt u uw zorgen ook melden bij de jeugdbeschermer.

Wat kan de vertrouwenspersoon voor mij betekenen?

Als pleegouder bent u afhankelijk van de instelling die u helpt bij de opvoeding. Daardoor wordt het lastiger om bijvoorbeeld zaken te bespreken waarover u niet tevreden bent. De mening van de medewerkers van de instelling over u is belangrijk. Dus als u kritiek heeft, of een andere mening, kan het moeilijk voor u zijn om dat aan de medewerkers te laten weten. Terwijl het juist zo belangrijk is dat de instelling ook uw kijk op de zaken hoort.

De vertrouwenspersoon is er om u te helpen. Als er dingen die niet goed lopen in de hulpverlening, kunt u de vertrouwenspersoon inschakelen. Als u wilt dat er dingen veranderen, dan kan de vertrouwenspersoon u adviseren over de stappen die u daarvoor kunt zetten en u daarbij ook helpen. Van hulp bij klachtbrieven of e-mails schrijven, tot ondersteuning bij klachtgesprekken. En de vertrouwenspersoon geeft uitleg over uw rechten en plichten. Uw pleegkind kan ook ondersteuning vragen van een vertrouwenspersoon bij vragen of klachten over de pleegzorgorganisaties of jeugdbescherming.